หน้าแรก

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Road Map การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปีการศึกษา 2563

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ http://gg.gg/covid19-dltv01

2. ความพร้อมของครู ที่ http://gg.gg/covid19-dltv02

3. ความพร้อมของผู้บริหาร และโรงเรียน ที่ http://gg.gg/covid19-dltv03

4. ความจำเป็นต้องการอุปกรณ์ ของผู้ปกครอง และโรงเรียน http://gg.gg/covid19-dltv04

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ช่องทางการรับชม
Youtube : https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE
Obec tv : http://www.obectv.tv
Facebook : http://www.facebook.com/obectvonline